ONDERZOEK EN MONITORING

Het Belgisch deel van de Noordzee is een van de best bestudeerde zeegebieden ter wereld. Het marien ruimtelijk plan (MRP, KB van 20 maart 2014) bepaalt eveneens dat marien onderzoek overal is toegelaten, behoudens andersluidende bepalingen die een verbod of voorwaarde opleggen.

Deze sterke wetenschappelijke verankering uit zich ook in een analyse van het mariene onderzoekslandschap. Zo telde België in 2017 115 mariene onderzoeksgroepen (MOGs). 22% van de publicaties waarvan het studiegebied geïdentificeerd kon worden (periode 2008-2016) kende een regionale focus (i.e. Belgische kustzone, BNZ, Zuidelijke bocht van de Noordzee en Schelde) (Pirlet et al. 2017). De MOGs bezitten eveneens over een uitgebreid gamma aan mariene onderzoeksinfrastructuur. Zo beschikt België over twee volwaardige onderzoeksschepen (RV Belgica, RV Simon Stevin). Verder beheert het VLIZ het Marien Station Oostende (MSO), dat fungeert als satellietlaboratorium aan zee voor alle Vlaamse zeewetenschappers en tevens wordt ingezet in het kader van grote Europese infrastructuurnetwerken zoals LifeWatch, ICOS en EMBRC.

Naast onderzoek kent het BNZ ook een goed uitgebouwde monitoringscomponent. Zo zijn er verscheidene boeien, meetpalen, radars en masten die permanent data verzamelen inzake golfhoogte, windkracht, getij, etc.: Meetnet Vlaamse Banken. Verder worden tal van monitoringsactiviteiten uitgevoerd in het kader van internationale en Europese verplichtingen (OSPAR, Kaderrichtlijn Mariene Strategie, Kaderrichtlijn Water). Monitorings- en onderzoeksresultaten kunnen geraadpleegd worden via de thema's 'Marien leven' en 'Omgeving'.

Meer info op www.compendiumkustenzee.be.  

Information
Mariene Ruimtelijke Planning
Marien Onderzoekslandschap