MILITAIR GEBRUIK

In het Belgisch deel van Noordzee (BNZ) en in het kustgebied vinden regelmatig militaire activiteiten en oefeningen plaats. Het gaat onder meer om: schietoefeningen vanop land richting zee, schietoefeningen op zee richting drijvende doelen, detonatie van gevonden oorlogstuigen, oefeningen in het leggen, jagen op en vegen van mijnen met NAVO-lidstaten, etc. Daarnaast vinden er ook amfibie-, red- en vliegoefeningen plaats en is Defensie betrokken bij search and rescue-activiteiten, handhaving, pollutiebestrijding, etc. (Maes et al. 2005, GAUFRE-project BELSPO, Berichten aan Zeevarenden 2021, Defensie).

Ook bevindt er zich een stortplaats van oorlogsmunitie uit de eerste wereldoorlog in het BNZ. Deze bevindt zich ter hoogte van de kust van Knokke-Heist op de ondiepe zandplaat van de Paardenmarkt. Volgens OSPAR werden in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan tot dusver meer dan 150 dergelijke munitiedumpplaatsen geïdentificeerd (OSPAR QSR 2010). Een synthese van het wetenschappelijk onderzoek dat gevoerd werd naar de impact van de munitieopslag op de Paardenmarktsite is beschikbaar in Missiaen en Henriet (2010). Als reactie op de recente detectie van chemische polluenten in het water werden de monitoringinspanningen opgeschroefd om een beter beeld te krijgen van de situatie en worden er de komende jaren bijkomende studies ingepland om een duurzame beheerstrategie uit te werken voor de site (FOD Volksgezondheid).

Meer info over militaire activiteiten in het BNZ en in het kustgebied is terug te vinden in de thematekst ‘Militair gebruik’ van het Compendium voor Kust en Zee.  

 

Information
Mariene Ruimtelijke Planning