SOCIALE EN ECONOMISCHE OMGEVING | Kustportaal

SOCIALE EN ECONOMISCHE OMGEVING

Op sociaal en demografisch vlak wordt de Belgische kust gekenmerkt door een verhoogde bevolkingsdichtheid, een sterke vergrijzing en een hoog aantal tweede verblijvers. Daarnaast vormt de kust op economisch vlak eveneens een specifieke regio met enerzijds de aanwezigheid van grote economische handelspoorten (zee- en luchthaven) maar anderzijds ook een verhoogde werkloosheid, seizoensgebonden werkgelegenheid en een beperkt aantal kwalitatieve arbeidsplaatsen voor hoger opgeleiden (Breyne et al. 2007, Maelfait et al. 2012).

Op 1 januari 2017 telde de kustzone 423.146 inwoners (kustgemeenten: 337.199; hinterlandgemeenten: 85.947), wat overeenkomt met een gemiddelde bevolkingsdichtheid van 369 inwoners/km². Hierbij kan een duidelijk onderscheid opgemerkt worden tussen de kust- en hinterlandgemeenten, met een respectievelijke gemiddelde bevolkingsdichtheid van 699 (North Sea Region Climate Change Assessment 2016) en 129 inwoners per km² (RESOC-dataset 2016 op www.pomwvl.be).

De kustzone kent naast een hoog aantal senioren ook een hoog aantal kansarme buurten. In de kustzone woont 19,7% van de gezinnen in een kansarme buurt (Kansarmoede-atlas West-Vlaanderen 2017). Verder wordt de kustzone gekenmerkt door een zwakke industriële basis. Het aandeel loontrekkenden uit de industrie bedroeg eind 2015 slechts 9%, ruim 10% onder het West-Vlaamse gemiddelde. De overgrote meerderheid is werkzaam binnen de vaak seizoensgebonden handel en dienstensector. Ook de werkloosheidsdruk is opmerkelijk hoger in de kustgemeenten (6,8%) in vergelijking met de hinterlandgemeenten (3,9%) en West-Vlaanderen (5%) (RESOC-dataset 2016 op www.pomwvl.be).

De kustzone telde op 1 januari 2016 314.575 woongelegenheden, waarvan 88% zich in de kustgemeenten situeren. Opvallend hierbij is het hoge relatieve aandeel aan appartementen in de kustgemeenten (55%) t.o.v. de hinterlandgemeenten (9%). Opvallend hierbij is dat in bepaalde kustgemeenten de woongelegenheden zonder domicilie meer dan de helft van het totaal aantal woongelegenheden uitmaken, terwijl dit in de hinterlandgemeenten tussen de 8 en 15% fluctueert (Kadasterkubus Provincie West-Vlaanderen).

Meer info op https://provincies.incijfers.be en www.compendiumkustenzee.be.  

Informatie
Bevolking en bebouwing
Werkgelegenheidsgegevens